Privacyverklaring

Stel uw voorkeuren in van de cookies

voorkeuren
  Dit zijn cookies die vereist zijn voor de werking van onze website. Ze omvatten bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt inloggen op beveiligde delen van onze website. Deze cookies verzamelen geen informatie over u die zou kunnen worden gebruikt voor marketing of die onthouden waar u op internet was. Deze categorie cookies kan niet worden uitgeschakeld.
  Deze cookies stellen ons in staat bezoekers te herkennen en het aantal te tellen en om te zien hoe bezoekers zich verplaatsen op onze website wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken. Deze cookies verzamelen geen gegevens die u kunnen identificeren. Alle gegevens die deze cookies verzamelen zijn anoniem en ze worden alleen gebruikt om de werking van de website te verbeteren.
  Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Dit stelt ons in staat onze inhoud voor u te personaliseren en uw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld uw taalkeuze of regio). Deze cookies verzamelen geen gegevens die u kunnen identificeren. Alle gegevens die deze cookies verzamelen zijn anoniem en ze worden alleen gebruikt om de werking van de website te verbeteren.

 

 

Inleiding
ZZP Projecten B.V. verwerkt bedrijfsgegevens en/of persoonsgegevens (hierna genoemd gegevens). ZZP Projecten B.V. wil transparant zijn over het verwerken van deze gegevens en uitleggen welke gegevens worden verwerkt, met welk doel deze gegevens worden verwerkt en de grondslag daarvan, met wie uw gegevens worden gedeeld alsmede hoe lang de gegevens worden bewaard, weke maatregelen getroffen worden om uw gegevens te beveiligen en wat uw rechten zijn omtrent uw gegevens.

Wat wordt verstaan onder bedrijfsgegevens en/of persoonsgegevens?
Bedrijfsgegevens en persoonsgegevens zijn gegevens die al dan niet in combinatie met elkaar kunnen leiden tot het vaststellen van de identiteit van een bedrijf en/of natuurlijk persoon.

Wie verwerkt uw gegevens?
ZZP Projecten B.V. verwerkt uw gegevens. ZZP Projecten B.V. is een projectbemiddelaar voor ZZP-ers in de bouw en techniek, wij bemiddelen tussen ZZP-ers en Opdrachtgevers, wij verlenen onze diensten aan kleine ondernemers (ZZP-ers) binnen Nederland. ZZP Projecten B.V. is gevestigd aan de Welbergweg 43, 7556 PE in Hengelo. U kunt contact met ons opnemen via info@zzpprojecten.nl dan wel via de telefoon op nummer 074-2503862.

Welke gegevens verwerkt ZZP Projecten B.V.?
Wij verwerken de volgende gegevens:

Bedrijfsnaam, KvK nummer, BTW nummer, voor- en achternaam, vestigingsadres, postadres, (mobiel-) telefoonnummer, email adres, geboortedatum, geboorteplaats, BSN nummer, bankrekeningnummer, geslacht, diploma’s en certificaten, paspoort nummer en geldigheidsdatum.

Met welk doel verwerkt ZZP Projecten B.V. deze gegevens?
Om u op een goede manier onze diensten te kunnen aanbieden, bemiddelen tussen u en (potentiële-) opdrachtgevers, dan wel om uw diensten in te zetten op onze projecten is het noodzakelijk om uw gegevens te verwerken, onder andere voor de volgende doelen:

 • ZZP Projecten B.V. kan u dan aanschrijven met vermelding van het juiste geslacht en de juiste namen op het juiste email adres en kan telefonisch contact met u opnemen.
 • ZZP Projecten B.V. dient in overeenkomsten en correspondentie te vermelden dat het om u en/of uw bedrijf gaat als betrokken partij.
 • De opdrachtgevers eisen bij een tot stand gekomen overeenkomst duidelijkheid omtrent het ondernemerschap van de ZZP-er, derhalve dienen KvK nummer en BTW nummer overlegd te worden.

Wat is de grondslag voor het verwerken van uw gegevens?
In geval van het opstellen van overeenkomsten of een advies is er een gerechtvaardigd belang omdat uw gegevens (bedrijfs- en persoonsgegevens) verwerkt dienen te worden in deze overeenkomsten of het advies en het duidelijk is dat u de betrokken partij bent waarop de overeenkomst of het advies van betrekking heeft.

Een ander gerechtvaardigd belang is gelegen in het feit dat wij moeten vaststellen dat de ZZP-er ook als bedrijf wordt aangemerkt, dit om een (fictieve) dienstbetrekking te voorkomen, en zorg te dragen dat de overeenkomsten geen arbeidsovereenkomsten zijn maar overeenkomsten van opdracht, middels de goed gekeurde modelovereenkomst van ZZP Projecten B.V.

Met ingang van 1 juli 2018 zal ZZP Projecten B.V. uw toestemming verwerken via onze database op onze website, www.zzpprojecten.nl. U kunt ten allen tijde uw toestemming in trekken, dat kan er echter wel toe leiden dat ZZP Projecten B.V. geen opdrachten of adviezen meer aan u kan verstrekken.

Met welke instanties kunnen uw gegevens worden gedeeld?
ZZP Projecten B.V. zal in beginsel geen gegevens van u delen met derden. Tenzij dit noodzakelijk is voor de uitoefening van onze werkzaamheden en voor het verlenen van onze diensten, of een wettelijke plicht.

ZZP Projecten B.V. maakt gebruik van een CRM-systeem voor de administratie en schakelt een partij in voor de hosting van de website. Bij het uitvoeren van de betreffende diensten verwerken deze derden gegevens. Dat doen zij als “verwerker” voor ZZP Projecten B.V.. ZZP Projecten B.V. legt schriftelijke afspraken vast met deze derden dat deze gegevens uitsluitend voor beoogde doelen worden gebruikt en ook beschermd worden door deze derden.

Uw gegevens worden gedeeld met derden wanneer dat noodzakelijk is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld bij overeenkomsten met opdrachtgevers na het tot stand komen van een bemiddeling. Ook voor het factureren van onze dienstverlening kan het noodzakelijk zijn.

In het geval van controle door de belastingdienst is ZZP Projecten B.V. wettelijk verplicht de financiële gegevens ter inzage te geven aan de belastingdienst. Tot die financiële gegevens behoren ook de facturen die wij van u hebben ontvangen of die aan u verstuurd zijn, waarop derhalve uw gegevens vermeld staan.

Hoelang worden de gegevens bewaard door ZZP Projecten B.V.
Financiële gegevens dienen door ZZP Projecten B.V. 7 jaar bewaard te blijven. Overige gegevens worden jaarlijks getoetst op actualiteit, zodra ZZP Projecten B.V. constateert dat u niet meer als ondernemer werkzaam bent worden uw gegevens direct uit ons systeem verwijderd.

Welke maatregelen treft ZZP Projecten B.V. om uw gegevens te beschermen?
ZZP Projecten B.V. neemt alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Er wordt gebruikt gemaakt van adequate beveiligingssoftware. Er worden wachtwoorden en gebruikersnamen ingesteld en periodiek gewijzigd. Er wordt voorkomen dat onbevoegden inzage hebben in uw gegevens door deze gegevens niet aan onbevoegden af te geven en door de dossierkasten af te kunnen sluiten en door een “clean desk policy” te hanteren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking van uw gegevens en hoe kunt u daar gebruik van maken?
Het recht op informatie over de verwerking: in deze privacyverklaring is uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, met welk doel en met welke grondslag. U kunt desgevraagd aanvullende informatie krijgen over het verwerken van gegevens.

Het recht op inzage van uw gegevens: U kunt inzien welke gegevens van u worden verwerkt.

Het recht op correctie van de gegevens als deze niet langer kloppen: Zijn uw gegevens niet compleet of niet correct of gewijzigd na de eerste verwerking? Dan kunt u op uw persoonlijke inlog pagina op onze website de gegevens wijzigen. U kunt ook contact opnemen zodat wij uw gegevens kunne aanvullen of corrigeren. Het recht op verwijdering van uw gegevens: Indien uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u deze (laten) verwijderen.

Het recht om vergeten te worden: Hierbij gaat het om openbaar (bijvoorbeeld op internet) gemaakte gegevens. U kunt ons vragen deze gegevens (die in ons bezit zijn) te wissen.

Het recht op beperking van de gegevensverwerking: Dat wil zeggen dat de gegevens tijdelijk niet worden gebruikt, tenzij een uitzonderingssituatie zich voordoet. U kunt contact opnemen voor nadere informatie over die uitzonderingssituaties.

Het recht op verzet tegen de gegevens verwerking: De verwerking van gegevens zal dan worden gestaakt, mits voldaan is aan één van de grondslagen (persoonlijke omstandigheden bij een gerechtvaardigd belang van ZZP Projecten B.V., direct marketing, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden) van dit recht op verzet.

Het recht op overdracht van de gegevens: U kunt een kopie opvragen van de gegevens die door u zijn aangeleverd bij ZZP Projecten B.V. zodat deze overgedragen kunnen worden aan een andere instantie. Het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming: ZZP Projecten B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Daarnaast kunt u uw toestemming intrekken. Bijvoorbeeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven of e-mailingen. Indien u uw toestemming voor een andere verwerking wilt intrekken kunt u contact opnemen.

De Autoriteit Persoonsgegevens (de AP) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van gegevens. Informatie over de (werkwijze van de) AP vindt u op de site: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl en via de link, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelfdoen.privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht treft u informatie aan over de mogelijkheden bij klachten over het gebruik van gegevens.

Wij hebben intern een Functionaris Gegevensbescherming (FG). U kunt contact met hem opnemen via info@zzpprojecten.nl of via telefoonnummer 074-2503862.

Links.
Op de website van ZZP Projecten B.V. zijn (mogelijk( een (of meerdere) links naar andere websites van andere bedrijven en organisaties vermeld, alwaar u meer informatie over een specifiek onderwerp kunt lezen. ZZP Projecten B.V. vermeldt deze link(s) teneinde u behulpzaam te zijn bij het eenvoudig kunnen achterhalen van relevante informatie over dat onderwerp. ZZP Projecten B.V. is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die organisatie(s) gegevens verwerken. Daarvoor dient u de privacyverklaring van de betreffende organisatie(s) te lezen.

Cookie statement
We gebruiken de volgende cookies: 

 • Strikt noodzakelijke cookies Dit zijn cookies die vereist zijn voor de werking van onze website. Ze omvatten bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt inloggen op beveiligde delen van onze website. Deze cookies verzamelen geen informatie over u die zou kunnen worden gebruikt voor marketing of die onthouden waar u op internet was. Deze categorie cookies kan niet worden uitgeschakeld.
 • Analytische cookies Deze cookies stellen ons in staat bezoekers te herkennen en het aantal te tellen en om te zien hoe bezoekers zich verplaatsen op onze website wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken. Deze cookies verzamelen geen gegevens die u kunnen identificeren. Alle gegevens die deze cookies verzamelen zijn anoniem en ze worden alleen gebruikt om de werking van de website te verbeteren. 
  Onze website maakt gebruik van cookies van Google Analytics. Gegevens die worden verzameld door cookies van Google Analytics worden doorgegeven aan en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten van Amerika in overeenstemming met haar privacybeleid. Ga naarhttps://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl. voor een overzicht van de privacy bij Google en hoe dit van toepassing is op Google Analytics. U kunt zich afmelden voor tracking door Google Analytics via https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl&ref_topic=2919631
 • Functionele cookies Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Dit stelt ons in staat onze inhoud voor u te personaliseren en uw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld uw taalkeuze of regio). Deze cookies verzamelen geen gegevens die u kunnen identificeren. Alle gegevens die deze cookies verzamelen zijn anoniem en ze worden alleen gebruikt om de werking van de website te verbeteren.

Wijziging privacyverklaring
Indien daartoe aanleiding bestaat , zal de privacyverklaring worden herzien.


Hengelo (ov), 30 april 2019